Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

0 1.631

Због боље информисаности физичких лица која се баве пружањем угоститељских услуга издавањем објеката у домаћој радиности Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности Општинске управе Бајина Башта објавило је информацију намењену овим лицима.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности

и сеоског туристичког домаћинства

Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019), (у даљем тексту: Закон), прописано је да боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, као и да боравишну таксу физичко лице плаћа у утврђеном годишњем износу на прописан начин.

Истим Законом прописано је да Влада ближе прописује услове и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокове плаћања.

Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл. гласник РС“, бр. 47/2019и 51/2019) физичко лице је обвезник плаћања годишњег износа боравишне таксе , коју ће плаћати у прописаној висини и прописаним роковима. Уредба је почела да се примењује од 1. јула 2019. године.

Сагласно Уредби надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да за сваки угоститељски објекат утврди висину годишњег износа боравишне таксе, у року од 15 дана, од дана почетка примене уредбе.

Физичко лице ће бити обвезник плаћања утврђене висине годишњег износа боравишне таксе, у сваком случају, без обзира да ли угоститељскеу слуге пружа непосредно или преко посредника.

Према наведеној уредби висина годишњег износа боравишне таксе за физичко лице утврђује се тако што се број индивидуалних лежаја, односно камп парцела, множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, односно камп парцели у зависности од територије на којој се угоститељски објекат налази, и то за:

1) I категорија туристичког места – 3.300,00 динара;

2) II категорија туристичког места – 2.600,00 динара;

3) III категорија туристичког места – 2.000,00 динара;

4) IV категорија туристичког места – 1.300,00 динара.

Ако се угоститељски објекат не налази у границама туристичког места, број индивидуалних лежаја и камп парцела се множи са износом од 1.000,00 динара.

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућугодину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази.

 

НАЧИН ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

 

Угоститељску делатност у објектима домаће радиностии сеоском туристичком домаћинству може да обавља и физичко лице, као угоститељ.

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства мора бити власник, односно сувласник тог смештајног објекта.

У случају да угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства пружа лице које је сувласник тог смештајног објекта, дужно је да пре отпочињања делатности прибави писану сагласност другог сувласника.

Угоститељске услуге може да пружа и члан породичног домаћинства власника, односно сувласника, уз њихову писану сагласност. Сагласност мора бити оверена код јавног бележника. Чланом породичног домаћинства сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту.

Пре почетка обављања делатности у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства физичко лице прибавља решење којим се тај објекат категорише, у складу са прописима којима се уређује област угоститељства.

Физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева.

Физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у објекту сеоског туристичког домаћинства смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева, као и услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 камп парцела.

Максимални број индивидуалних лежајева, односно камп парцела, за физичка лица, односи се на целу територију Републике Србије.

Угоститељске услуге физичко лице може да пружа непосредно или преко посредника. Посредник може да буде привредно друштво, друго правно лице или предузетник, са којим физичко лице закључује уговор и доставља га  надлежном органу јединице локалне самоуправе.

У случају да физичко лице угоститељске услуге пружа непосредно, дужан је да кориснику услуге изда посебан рачун, који садржи  садржи прописане податке то: редни број, име и презиме физичког лица, његову адресу, врсту, категорију и адресу угоститељског објекта, име и презиме корисника услуге, податке о продајној цени са спецификацијом пружених услуга, као и датум издавања рачуна, који потписује физичко лице. Наведени рачун се сачињава у два примерка, од којих се један уручује кориснику услуге, а други задржава физичко лице, које је издало рачун.

Физичко лице је дужно да на дневном нивоу води евиденцију издатих рачуна, по начелима уредности и тачности, на начин који не дозвољава брисање или измену унетих података, тако да се по хронолошком реду омогућава увид у издате рачуне.

Физичко лице је дужно да евиденцију издатих рачуна чува две године.

Физичко лице угоститељске услуге може да пружа и преко посредника, са којим закључује уговор, који се ради евидентирања, доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе. Наведени уговор нарочито садржи: име и презиме физичког лица, његову адресу, број и датум издавања решења о категоризацији, назив органа који је издао решење, рок важења решења, податке о врсти смештајног објекта и податке о броју индивидуалних лежаја, односно врсти лежаја.

Посредник је дужан да кориснику услуге смештаја изда прописан рачун, у складу са прописима којима се уређује област евидентирања промета издавањем фискалног рачуна.

Рачун који издаје физичко лице односно посредник не садржи исказан износ боравишне таксе.

 

Модел рачуна:

                                                                                                                          

Посебан рачун бр._________________________

Име и презиме физичког лица  
Адреса физичког лица  
Врста и категорија угоститељског објекта  
Адреса угоститељског објекта  
Име и презиме корисника услуге  
Податак о продајној цени са спецификацијом пружених услуга  
Датум издавања рачуна  
Потпис физичког лица, издаваоца рачуна  

 

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена