ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стручног и осталог особља за рад у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта

0 648

Република Србија
Општина Бајина Башта
Удружење деце са сметњама у развоју
и њихових родитеља Бајина Башта
Број: 100 – 3/2016
16.09.2016. године

На основу чланова 3. и 10. Статута Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, Управни одбор Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор стручног и осталог особља за рад у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта

I. Увод

Јавни позив се односи на избор стручног и осталог особља који ће радити у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта.

Предвиђено је ангажовање Координатора на период од 10 (десет) месеци.

II. Стручни радници

Овим позивом се ангажују следеће позиције:

1. Дефектолог – олигофренолог – Број извршилаца 2
2. Дефектолог – логопед – Број извршилаца 1
3. Медицинска сестра – Број извршилаца 1

1. Дефектолог – олигофренолог

Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта ће ангажовати Дефектолога у оквиру програма „European Union Support to Inclusive Society“ у делу који се односи на реализацију пројекта „I have a dream…” или „Ја имам сан…” који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији на основу уговора број: 2015/371-846 у општини Бајина Башта за стручни рад у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта.

Задатак Дефектолога је:

• Стварање једнаких могућности и оптималних услова за све кориснике Дневног боравка;
• Утврђивање квалитета психомоторног и социјалног функционисања корисника као и достигнутог нивоа сазнајних перцептивних и рецептивних функција;
• Планирање, припрема и вођење радионица;
• Стварање индивидуалног упитника за сваког корисника и родитеља;
• Дефинисање програмских области које ће бити заступљене у групи и индивидуални третмани;
• Допринос отклањању или ублажавању тешкоћа сензомоторног и психомоторног функционисања и достизању оптималног нивоа сазнајних функција и социјалне адаптације;
• Подршка јачању васпитачких компетенција за избор и примену специфичних метода, облика и средстава рада у циљу развијања постојећих способности и склоности сваког корисника са сметњама у развоју;
• Сарадња са осталим стручним радницима и сарадницима, у циљу обезбеђивања услова за развој деце и младих са тешкоћама у развоју;
• Саветодавни и инструктивни рад са родитељима корисника.

Предвиђено је ангажовање Дефектолога на период од 10 (десет) месеци.

Критеријуми за избор Дефектолога :

• Висока стручна спрема;
• Радно искуство или приправник са одређеним ментором;
• Искуство у раду са ОСИ и сензибилност за рад са ОСИ;

2. Дефектолог – логопед

Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта ће ангажовати Дефектолога- логопеда у оквиру програма „European Union Support to Inclusive Society“ у делу који се односи на реализацију пројекта „I have a dream…” или „Ја имам сан…” који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији на основу уговора број: 2015/371-846 у општини Бајина Башта за стручни рад у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта.

Задатак Дефектолога – логопеда је:

• Процена говорног нивоа сваког корисника, користећи све професионалне тестове и скале надлежности које се односе на развој говора и дефинисање циљева индивинуалног третмана;
• Спроводи индивидуални третман и процењује напредак корисника са осталим члановима стручног тима;
• Обавештава родитеље о напретку развоја говора и упутити их како да наставе логопедски третман у породичном окружењу;
• Сарадња са осталим стручним радницима и сарадницима, у циљу обезбеђивања услова за развој деце и младих са тешкоћама у развоју;
• Вођење евиденције и документације;

Предвиђено је ангажовање Дефектолога – логопеда на период од 10 (десет) месеци.

Критеријуми за избор Дефектолога :

• Висока стручна спрема;
• Радно искуство или приправник са одређеним ментором;
• Искуство у раду са ОСИ и сензибилност за рад са ОСИ;

3. Медицинска сестра

Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта ће ангажовати Медицинску сестру у оквиру програма „European Union Support to Inclusive Society“ у делу који се односи на реализацију пројекта „I have a dream…” или „Ја имам сан…” који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији на основу уговора број: 2015/371-846 у општини Бајина Башта за стручни рад у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта.

Задатак Медицинске сестре је:

• Пружање медицинског третмана корисницима;
• Вођење бриге о здраву и хигијени корисника;
• Котнтолише лечење и информише дефектологе о здравственом стању корисника;
• Даје сугестије у вези са побољшањем здравствене заштите;
• Стварање превентивних активности и поступака рада са децом и младима;
• Вођење евиденције и документације;
• Асистенција при превозу корисника;
• Пријем и основна обрада корисника Дневног боравка;
• Сарадња са стручним радницима.

Предвиђено је ангажовање Медицинске сестаре на период од 10 (десет) месеци.

Критеријуми за избор асистента пројект менаџера за промоцију:

• Средња стручна спрема;
• Искуство у раду са ОСИ и сензибилност за рад са ОСИ;

III. Остало особље

1. Чистачица/хигијеничарка – Број извршилаца 1

Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта ће ангажовати Чистачицу (хигијеничарку) у оквиру програма „European Union Support to Inclusive Society“ у делу који се односи на реализацију пројекта „I have a dream…” или „Ја имам сан…” који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији на основу уговора број: 2015/371-846 у општини Бајина Башта за рад у Дневном боравку за децу ометену у развоју Бајина Башта.

Задатак Чистачице (хигијеничарке) је:

• Одговорност за чистоћу целог Дневног боравка

Предвиђено је ангажовање Чистачице на период од 10 (десет) месеци

Критеријуми за избор менаџера за набавке;

• Искуство у обављању ове врсте послова;

IV. Потребна документација

Кандидати су у обаве да уз пријаву доставе:

• кратку биографију,
• мотивационо писмо.

V. Одабир кандидата

Избор кандидата за стручно и остало особље спроводи Комисија, коју је решењем именовао председник Управног одбора Удружења за ДСР Бајина Башта.
Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неблаговремену.

Комисија ће изабраним кандидатима упутити обавештетње писменим путем.

VI. Трајање Јавног позива и предаја захтева

Јавни конкурс је отворен од 16.09.2016. године до 26.09.2016. године до 15,00 часова.
Захтеви, са свом прописаном пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти, лично у просторије пројекта „Ја имам сан…“ радним данима од 12 до 15 часова.

Канцеларија за младе
Ул. Вука Караџића бр.13/А
са назнаком за конурс у оквиру програма „European Union Support to Inclusive Society“ за пројекат „I have a dream…” или „Ја имам сан..”, за рад у Дневном боравку за децу ометену развоју Бајина Башта:

Име и презиме подносиоца пријаве, адреса и контакт телефон.
Пријаву поднету након истека рока за подошење Пријава из Јавног конкурса, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неблаговремену.

Председник Управног одбора
Удружења за ДСР Бајина Башта
Оливера Ђуровић

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена