НП ТАРА: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ОБЈЕКТА

0 1.435

Jавни оглас за издавање у закуп непокретности – објекта путем прикупљања писмених понуда.

 

Расписује се оглас за издавање у закуп непокретности – објекта, прикупљањем писмених понуда и то:

  • објекат број: 1, спратности По+Пр+Пк, корисна површина етаже подрум је 9,90 m2, док је бруто површина 17,20 m2; корисна површина приземља је 61,78 m2, док је бруто површина 76,33 m2; корисна површина поткровља је 40,22 m2, док је бруто површина 58,80 m2; укупна површина објекта износи 111,90 m2, док је укупна бруто површина 152,33 m2; висина објекта мерено од нивоа пода приземља до слемена објекта је 6,70 m2;  постојећег на катастарској парцели 2386, К.О. Јагоштица, објекат у јавној својини Републике Србије, а на истом ЈП „Национални парк Тара“ има право коришћења.

 

Закуп предметног објекта подразумева употребу истог, на одређено време, на временски период до 21.05.2033. годинеса наменом боравка деце ометене у развоју.

Почетна цена за издавање у закуп објекта из тачке 1 је: 249,00 динара са ПДВ-ом по m2.

Право учествовања на огласу, имају сва заинтересована правна лица односно удружења или установе, која остварују циљеве у вези са или се баве боравком деце ометене у развоју.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне  једна понуда.

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, назив и седиште правног лица односно удружења или установе, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Сви понуђачи су у обавези да у понуди наведу број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

 

Понуде се ДОСТАВЉАЈУ у ЗАТВОРЕНОЈ и ЗАПЕЧАЋЕНОЈ коверти са назнаком – ПОНУДА ЗА ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ОБЈЕКТА ПО ОГЛАСУ ОД 05.06.2023. – НЕ ОТВАРАЈ, на следећу адресу:

 

  • ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ БАЈИНА БАШТА

            Комисија за спровођење поступка издавања

            у закуп непокретности у јавној својини

            Ул. Миленка Топаловића бр. 3,

            31250 БАЈИНА БАШТА

 

Рок за ДОСТАВЉАЊЕ понуда је од дана јавног оглашавања 05.06.2023. закључно са даном 12.06.2023. до 15:00 часова.

Отварање понуда по овом огласу биће извршено у уторак 13.06.2023. у 12:00 часова у просторијама ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта у Бајиној Башти, Миленка Топаловића бр. 3.

 

Комплетан текст огласа можете погледати на линку.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена