НП ТАРА: Јавни оглас за издавање у закуп ловачке куће „Предов крст“

0 969

ЈП „Национални парк Тара“

40 Број: 1120/4

Датум: 29.11.2018. године

Бајина Башта

 

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. о давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

1

Расписује се оглас за издавање у закуп пословног простора, прикупљањем писмених понуда и то:

  • објекат  – Ловачка кућа „Предов крст“ површине 447,8 m2, постојећи на кат.парцели број 2105 КО Јагоштица, уписан у ЛН број: 99, КО Јагоштица, корисник Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта, носилац права јавне својине Република Србија.

2

Закуп предметног пословног простора подразумева употребу истог, на одређено време, на период од 10 (десет) година, у сврху обављања угоститељске делатности, за коју закупац мора бити регистрован.

 3

Почетна цена за издавање у закуп пословног простора – објекта из тачке 1 је: 85,00 динара са ПДВ-ом по m2.

4

Оглас ће спровести Комисија за спровођење поступка изавања у закуп непокретности у јавној својини образована решењем директора 01 број 1120/3 oд 27.11.2018. по поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који ће бити објављен на званичној интернет страници и огласној табли ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта и на информативном порталу Западне Србије и Подриња – интернет порталу „Дрина инфо“.

Право учествовања на огласу, имају сва заинтересована правна и физичка лица и предузетници.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне  једна понуда.

Приоритет за добијање права дугорочног закупа, по овом огласу, имаће онај понуђач који понуди већу цену  по 1 m2, у односу на почетну цену из јавног огласа, тј. избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ Комисија ће их позвати да у року од три дана, од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико, пак, исти понуђачи не доставе нову понуду, односно ако доставе нову понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

5

            Учесници на огласу су дужни да уплате депозит у износу од 3 (три) почетне месечне закупнине, што износи 114.189,00 динара са ПДВ-ом на рачун ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта бр. 160-119628-92 код Банка Интеса АД Београд.

По отварању понуда, учесник који понуди најповољнији износ проглашава се најповољнијим понуђачем. Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита, а пословни простор се додељује у закуп следећем најповољнијем понуђачу.

Закупац ступа у посед пословног простора по закључењу уговора о закупу. Закупнина се обрачунава, од момента увођења закупца у посед.

Уплаћен депозит биће враћен осталим учесницима огласа, у року од 3 дана од дана закључења уговора о закупу са најповољнијим понуђачем.

Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима огласа.

6

На целокупан поступак давања у закуп пословног простора по овом огласу, примењиваће се одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018).

II ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Сви понуђачи су у обавези да у понуди наведу број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

III НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

 

Понуде се подносе у затвореној у запечаћеној коверти са назнаком – ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПО ОГЛАСУ ОД 29.11.2018.НЕ ОТВАРАЈ, на следећу адресу:

 

  • ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ БАЈИНА БАШТА

            Комисија за спровођење поступка издавања

            у закуп непокретности у јавној својини

            Ул. Миленка Топаловића бр. 3,

            31250 БАЈИНА БАШТА

или на једну од адреса електронске поште предузећа:

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда је од дана јавног оглашавања 29.11.2018. закључно са даном 14.12.2018. до 15:00 часова.

V ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда по овом огласу биће извршено у понедељак 17.12.2018. у 12:00 часова у просторијама ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта у Бајиној Башти, Миленка Топаловића бр. 3.

     VI ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Преглед пословног простора који је предмет овог огласа може се извршити, уз претходну најаву, сваког радног дана унутар огласног рока од 09:00 до 12:00 часова.

Све ближе информације о пословном простору који је предмет овог огласа, могу се добити код особе за контакт:

  • Лазић Миодраг, моб.тел. 064/8475-225.

 

Комисија за спровођење поступка издавања

у закуп непокретности у јавној својини

 

ПРИЛОГ

 

Ради детаљнијег разумевања, наводимо и одредбе чланова 13. и 14. Уредбе, које гласе:

Члан 13.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.

Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на терет закупца.

Члан 14.

Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.

Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, израђује овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно овлашћена организација, са којим закуподавац закључује уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде ове документације сноси закупац.

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног простора у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.

Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу.

Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у овом члану, у року од 30 дана од дана завршетка радова из става 1. овог члана, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупног стања непокретности, у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун планираних радова одобрених од стране закуподавца.

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор, у смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.

Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине, износ закупнине може бити умањен и за већи проценат.

Укупни износ умањења закупнине из ст. 6. и 7. овог члана не може бити већи од укупног износа средстава која је закупац уложио приликом инвестиционог одржавања пословног простора.

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине.

 

Комисија за спровођење поступка издавања

у закуп непокретности у јавној својини

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена