BAJINA BAŠTA: Raspisan konkurs za načelnika Opštinske uprave

0 734

Opštinsko veće  raspisalo je konkurs  za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Bajina Bašta. Načelnik Opštinske uprave postavlja se na period od 5 godina, a pravo učešća na konkursu imaju svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove propisane članom 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima kao i uslove propisane članom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Opstina - zgrada

OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAJINA BAŠTA
r a s p i s u j e
K   O   N   K   U   R   S
za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Bajina Bašta
Postavljenje se vrši na period od 5 godina.
             Uslovi konkursa:
a.) Opšti uslovi propisani članom 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (*Sl.glasnik RS* br. 48/91, 66/91, 44/98-dr.zakon, 49/99-dr.zakon, 34/01-dr.zakon, 39/02, 49/05-odluka USRS, 79/05-dr.zakon, 81/05-ispr.dr.zakona, 83/05-ispr.dr. zakona i 232/013-odluka US):
-da je državljanin Republike Srbije;
-da je punoletan;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da ima propisanu stručnu spremu;
-da nije osuđivan za krivično delo  na bezuslovnu kaznu  zatvora
od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u državnom organu.
b.) Uslovi propisani članom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi (*Sl. glasnik RS* br. 129/07 i 83/014-dr. zakon):
-VII stepen stručne spreme-završen pravni fakultet;
-položen ispit za rad u organima državne uprave;
-najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjenju  uslova konkursa, podnose se Opštinskom veću opštine Bajina Bašta u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta.
Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova konkursa, u originalu ili u overenoj fotokopiji, i to: uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje da  nije osuđivan  za krivično delo na bezuslovnu kaznu  zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenom pravnom fakultetu, uverenje o položenom ispitu za rad u organima državne uprave, potvrdu o radnom iskustvu u struci.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
            
OPŠTINSKO VEĆE

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena