БАЈИНА БАШТА: Расписан конкурс за начелника Општинске управе

0 697

Општинско веће  расписало је конкурс  за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта. Начелник Општинске управе поставља се на период од 5 година, а право учешћа на конкурсу имају сви кандидати који испуњавају опште услове прописане чланом 6. Закона о радним односима у државним органима као и услове прописане чланом 54. Закона о локалној самоуправи.

Opstina - zgrada

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
р а с п и с у ј е
К   О   Н   К   У   Р   С
за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта
Постављење се врши на период од 5 година.
             Услови конкурса:
а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):
-да је држављанин Републике Србије;
-да је пунолетан;
-да има општу здравствену способност;
-да има прописану стручну спрему;
-да није осуђиван за кривично дело  на безусловну казну  затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
б.) Услови прописани чланом 54. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон):
-VII степен стручне спреме-завршен правни факултет;
-положен испит за рад у органима државне управе;
-најмање 5 година радног искуства у струци.
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњењу  услова конкурса, подносе се Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта.
Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, уверење да  није осуђиван  за кривично дело на безусловну казну  затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, потврду о радном искуству у струци.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
            
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена