Јавни оглас за издавање у закуп Ловачке куће „Предов крст“ са изменама и допунама

0 1.044

ЈП „Национални парк Тара“

40 Број: 1120/7

Датум: 18.01.2019. године

Бајина Башта

 

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. o давању начелне сагласности на предметну одлуку, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Фото извор: НП Тара
Фото извор: НП Тара

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

1

Расписује се оглас за издавање у закуп пословног простора, прикупљањем писмених понуда и то:

 • објекат  – Ловачка кућа „Предов крст“ површине 447,8 m2, постојећи на кат.парцели број 2105 КО Јагоштица, уписан у ЛН број: 99, КО Јагоштица, корисник Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта, носилац права јавне својине Република Србија.

2

Закуп предметног пословног простора подразумева употребу истог, на одређено време, на период од 10 (десет) година, у сврху обављања угоститељске делатности, за коју закупац мора бити регистрован.

3

Почетна цена за издавање у закуп пословног простора – објекта из тачке 1 је: 85,00 динара са ПДВ-ом по m2.

4

Оглас ће спровести Комисија за спровођење поступка изавања у закуп непокретности у јавној својини образована решењем директора 01 број 1120/3 oд 27.11.2018. по поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања који ће бити објављен на званичној интернет страници и огласној табли ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта и на информативном порталу Западне Србије и Подриња – интернет порталу „Дрина инфо“.

Право учествовања на огласу, имају сва заинтересована правна лица и предузетници.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне  једна понуда.

Приоритет за добијање права дугорочног закупа, по овом огласу, имаће онај понуђач који понуди већу цену  по 1 m2, у односу на почетну цену из јавног огласа, тј. избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ Комисија ће их позвати да у року од три дана, од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико, пак, исти понуђачи не доставе нову понуду, односно ако доставе нову понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

5

            Учесници на огласу су дужни да уплате депозит у износу од 3 (три) почетне месечне закупнине, што износи 114.189,00 динара са ПДВ-ом на рачун ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта бр. 160-119628-92 код Банка Интеса АД Београд.

По отварању понуда, учесник који понуди најповољнији износ проглашава се најповољнијим понуђачем. Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита, а пословни простор се додељује у закуп следећем најповољнијем понуђачу.

Уговор о закупу мора бити потписан у року од седам дана од проглашења најповољнијег понуђача. Закупац ступа у посед пословног простора по закључењу уговора о закупу. Закупац се обавезује да прву годину закупнине у целокупном износу за целу календарску годину за закуп пословног простора плати Закуподавцу по потписивању уговора у року од три дана, а уплаћени депозит ће бити урачунат у целокупни износ закупнине обрачунате за прву годину. По истеку прве године закупа закупнина ће се обрачунавати на месечном нивоу.

Уплаћен депозит биће враћен осталим учесницима огласа, у року од 3 дана од дана закључења уговора о закупу са најповољнијим понуђачем.

Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима огласа.

 

6

На целокупан поступак давања у закуп пословног простора по овом огласу, примењиваће се одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018).

 

II ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

 

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Сви понуђачи су у обавези да у понуди наведу број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

III НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

 

Понуде се ДОСТАВЉАЈУ у ЗАТВОРЕНОЈ и ЗАПЕЧАЋЕНОЈ коверти са назнакомПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПО ОГЛАСУ ОД 18.01.2019.НЕ ОТВАРАЈ, на следећу адресу:

 

 • ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ БАЈИНА БАШТА

            Комисија за спровођење поступка издавања

            у закуп непокретности у јавној својини

            Ул. Миленка Топаловића бр. 3,

            31250 БАЈИНА БАШТА

или на једну од адреса електронске поште предузећа:

 

IV РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

Рок за ДОСТАВЉАЊЕ понуда је од дана јавног оглашавања 18.01.2019. закључно са даном 25.01.2019. до 12:00 часова.

 

V ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

Отварање понуда по овом огласу биће извршено у петак 25.01.2019. у 12:05 часова у просторијама ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта у Бајиној Башти, Миленка Топаловића бр. 3.

 

                              VI ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

Преглед пословног простора који је предмет овог огласа може се извршити, уз претходну најаву, сваког радног дана унутар огласног рока од 09:00 до 12:00 часова.

Све ближе информације о пословном простору који је предмет овог огласа, могу се добити код особе за контакт:

 

 • Лазић Миодраг, моб.тел. 064/8475-225.

 

Комисија за спровођење поступка издавања

у закуп непокретности у јавној својини

 

ПРИЛОГ

 

Ради детаљнијег разумевања, наводимо и одредбе чланова 13. и 14. Уредбе и модел уговора:

 

Члан 13.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.

Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на терет закупца.

Члан 14.

Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.

Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, израђује овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно овлашћена организација, са којим закуподавац закључује уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде ове документације сноси закупац.

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног простора у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.

Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу.

Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у овом члану, у року од 30 дана од дана завршетка радова из става 1. овог члана, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупног стања непокретности, у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун планираних радова одобрених од стране закуподавца.

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор, у смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.

Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине, износ закупнине може бити умањен и за већи проценат.

Укупни износ умањења закупнине из ст. 6. и 7. овог члана не може бити већи од укупног износа средстава која је закупац уложио приликом инвестиционог одржавања пословног простора.

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине.

 

ЈП „Национални парк Тара“

40 Број: _____

Датум: _______.2019. године

Бајина Башта

 

УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Уговорне стране:

 

 1. ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, ул. Миленка Топаловића бр. 3, са матичним бројем 07360355 и ПИБ-ом 100760669 које заступа директор Драгић Караклић, дипл.инг.шумарства, као закуподавац (у даљем тексту: Закуподавац) с једне стране, и

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________, као закупац (у даљем тексту: Закупац) с друге стране

 

сагласиле су се, да дана ________.2019. године закључе овај уговор како следи:

 

Члан 1.

Закуподавац, уз начелну сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије дате Решењем 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. даје у закуп Закупцу пословни простор – објекат ловачку кућу „Предов крст“ површине 447,8 m2, постојећи на кат.парцели број 2105 КО Јагоштица, уписан у ЛН број: 99, КО Јагоштица, који је у јавној својини, на коришћењу код Закуподавца, са свим припадајућим просторијама и садржајима.

Објекат из става 1. овог члана издаје се у виђеном стању.

Члан 2.

Закупац ће објекат из члана 1. овог уговора користити искључиво за обављање угоститељске делатности.

Начин коришћења пословног простора представља битан елеменат уговора и супротно поступање повлачи аутоматски раскид уговора о закупу с отказним роком од 30 дана од дана почетка ненаменског коришћења пословног простора, односно од дана када Закупац престане да обавља делатност из става 1. овог члана.

Закупац не може закупљени пословни простор или његов део дати другоме у подзакуп.

Члан 3.

Закуп по овом уговору тече од ___________ године.

Уговор се закључује на одређено време у трајању од 10 (десет) година од дана његовог закључења.

По истеку рока из става 2. овог члана уговорне стране могу продужити овај уговор на нови период закључивањем одговарајућег анекса који ће представљати саставни део овог уговора.

Преговорима, а у циљу продужења трајања овог уговора странке ће приступити у последњем месецу трајања овог уговора. У супротном уговор о закупу се сматра раскинутим уз поштовање отказног рока од 30 дана у ком је Закупац дужан да напусти закупљене просторије са свим лицима, стварима и припадајућом опремом.

Члан 4.

Закупац се обавезује да прву годину закупнине за закуп пословног простора из члана 1. став 1.   у износу од __________динара плати Закуподавцу по потписивању уговора у року од три дана, а након истека прве године закупа да плаћа закупнину за закуп пословног простора из члана 1. става 1.  овог уговора, у месечном износу од _______ динара (словима: ____________) динара по 1 m², односно ___________ динара месечно.

Закупнина по истеку прве године закупа се плаћа месечно, најкасније до десетог у месецу за претходни месец на текући рачун Закуподавца, почев од __________ године, а на основу фактуре Закуподавца.

Депозит који је Закупац платио Закуподавцу дана __________ године у износу од 114.189,00 динара са ПДВ-ом, урачунаће се у износ закупнине за прву годину закупа која ће бити у целости уплаћена у року од три дана по потписивању уговора.

Закуподавац задржава право да усклађује закупнину утврђену овим уговором, имајући у виду тржишну вредност закупнине за предметну локацију. У случају недоношења општег акта локалне самоуправе којим се утврђује закупнина за пословни простор према локацији пословног простора, цена закупа утврђује се на месечном нивоу и усклађује се са променом курса евра у односу на дан потписивања уговора.

У случају да Закупац не плати закупнину у уговореном року, Закуподавац има право да раскине овај уговор о закупу с отказним роком од 30 дана на штету Закупца.

Члан 5.

Закупац се обавезује да уредно плаћа све трошкове који се односе на коришћење пословног простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, централно грејање, заједнички трошкови објекта, грађевинско земљиште, ПДВ, таксе и сл., као и све накнадне трошкове који се односе на уговорени период, а стигну након његовог истека, сразмерно величини пословног простора који користи.

Осигурање опреме или робе Закупца у закупљеном простору није обухваћено овим уговором и иста представља обавезу Закупца.

Члан 6.

Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне писмене сагласности Закуподавца.

Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на терет закупца.

Закуподавац може по захтеву Закупца  одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.

У случају из претходног става, у целости ће се примењивати одредбе члана 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), што би било регулисано анексом уговора.

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор, у смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.

Изузетно од претходног става, а на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине, износ закупнине може бити умањен и за већи проценат.

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности за период док трају радови, а најдуже шест месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине

Члан 7.

Закупац сноси трошкове текућег одржавања закупљеног пословног простора, као и трошкове поправки у пословним просторијама чију је потребу сам проузроковао и трошкове поправки и адаптације које врши по одобрењу Закуподавца.

Закупац је дужан да одржава пословне просторије у стању у ком их је примио, а нарочито је дужан да пословне просторије одржава у исправном стању за време трајања закупа и ради тога о свом трошку врши потребно одржавање и поправке.

Члан 8.

По престанку закупа, Закупац је дужан предати Закуподавцу пословне просторије у стању у ком их је примио, узимајући у обзир промене до којих је дошло услед редовне употребе пословних просторија и намештаја у њима, што ће се утврдити посебним записником који ће се сачинити на дан испражњења пословних просторија, а који ће обе уговорне стране потписати.

Члан 9.

Обе уговорне стране могу одустати од овог уговора у свако време, а по истеку рока на који је закључен.

Овај уговор о закупу може се отказати и пре истека уговореног рока због следећих разлога:

– неплаћања закупнине на начин предвиђен у члану 4. овог уговора;

– некоришћења пословног простора из члана 1. овог уговора у складу с његовом наменом;

– оштећења уређаја, средстава, опреме и оштећења пословног простора;

– неизвршења обавеза, које произлазе из коришћења пословног простора, предвиђених у члану 5. овог уговора;

– непоштовања других одредби овог уговора и Закона о облигационим односима.

Уговорна страна која отказује уговор мора поштовати отказни рок од 30 дана.

У случају отказа или раскида уговора у првој години закупа, унапред плаћена закупнина се не враћа закупцу.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на односе који нису уређени овим уговором примењују одредбе Закона о облигационим односима које уређују материју закупа, као и важећа позитивно-правна правила из других правних извора која регулишу материју закупа.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати мирним путем, а уколико то није могуће, спор ће се решити пред надлежним Привредним судом у Ужицу.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну страну.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да све горе наведене одредбе овог уговора одговарају њиховој правој вољи па га у знак тога потписују.

 

Закуподавац

__________________

Директор, Драгић Караклић дипл.инг.шумарства  Закупац

____________________

Оглас на сајту Националног парка Тара можете погледати овде.

 

 

ЈП „Национални парк Тара“

40 Број: 1120/7-1

Датум: 21.01.2019. године

Бајина Башта

 

 

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. o давању начелне сагласности на предметну одлуку, објављује:

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ ОГЛАСА

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА БРОЈ: 1120/7 РАСПИСАНОГ 18.01.2019.

 

 1. Врши се измена и допуна – I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА у члану 4 став 2 и додаје се да право учествовања на огласу имају и физичка лица, па члан 4 став 2 сада гласи:
 • „Право учествовања на огласу, имају сва заинтересована правна лица, физичка лица и предузетници.“

 

 1. Врши се измена и допуна – I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА у члану 5 у погледу рока за закључење уговора о закупу по избору најповољнијег понуђача и исти се продужава за седам дана, па уместо предвиђених седам дана исти сада предвиђа четрнаест дана“.

 

 1. Врши се измена и допуна – II ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ у погледу понуде која се доставља за физичка лица, те се предвиђа да „понуда за физичка лица, поред осталог већ обавезног прописано огласом, мора обавезно садржати и:  име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана.“

 

 1. Врши се измена и допуна – IV РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ те се рок за достављање продужава за седам дана, тако да тај члан сада гласи:
 • „Рок за ДОСТАВЉАЊЕ понуда је од дана јавног оглашавања 18.01.2019. закључно са даном 01.02.2019. до 12:00 часова.

 

 1. Врши се измена и допуна – V ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА тако што се датум отварања понуда помера за седам дана у напред, тако да тај члан сада гласи:
 • „Отварање понуда по овом огласу биће извршено у петак 01.02.2019. у 12:05 часова у просторијама ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта у Бајиној Башти, Миленка Топаловића бр. 3.“

 

 1. У свему осталом постојећи ЈАВНИ ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА БРОЈ: 1120/7 РАСПИСАН 18.01.2019. остаје непромењен.

 

Комисија за спровођење поступка издавања

у закуп непокретности у јавној својини

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена