Објављен тендер за идејни пројекат и план детаљне регулације тунела Kадињача

4 748

Како Дрина Инфо сазнаје у Општинској управи  Бајина Башта данас је објављен тендер за Идејни пројекат и План детаљне регулације и 3д модел визуелизације тунела Кадињача.

Тунел Кадињача илустрација
Илистрација

Рок за подношење понуда је 30 дана а до краја септембра се очекује и потписивање Уговора за изабраним понуђачем. Рок за реализацију ових активности је 365 календарских дана. Процењена вредност посла је 48.688.423,00 динара без ПДВ-а.

Пројектована брзина проласка возила кроз овај објекат ће бити 80 км/час.

Најзначајнији посао ће бити теренски истражни радови чему је се посветила посебна пажња у конкурсној документацији. Тунел ће бити пројектован према последњим европским директивима и немачким стандардима за градњу оваквих објеката.

„Очекујемо да добијемо најквалитетнију документацију за наш тунел како се неби догађале грешке и превиди током избора извођача или градње. Пројектант ће бити дужан да уради све неопходне студије, анализе, елаборате и друге неопходне али и пожељне акте, како бисмо имали предуслове за преговоре са заинтересованим инвеститорима за градњу најмодернијег тунела у Републици Србији.“ каже за наш портал координатор пројекта Иван Марковић из Општинске управе Бајина Башта.

„Велику захвалност дугујемо Министарству привреде Републике Србије и помоћници министра госпођи Биљани Жарковић и њеном тиму као и Јавном предузећу Путеви Србије који су радили са Градом Ужицем и општином Бајина Башта веома интезивно на овом задатку.“ – саопштава Марковић

Kadinjaca
Кадињача

Задатак пројектанта ће бити израда следећих докумената:

– План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци.

– Грађевински пројекат – Траса

Инжењерско – геолошки и геотехнички услови (траса, објекти, позајмишта и депоније материјала)

Саобраћајне анализе и прогнозе

Хидролошко-хидрауличке анализе

Пројекат коловозне конструкције

Пројекат одводњавања

Пројекат регулације водотокова

Пројекат инжењерских конструкција и објеката

Пројекат мостова

Пројекат тунела

Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

Пројекат пратећих садржаја

Пројекат техничке инфраструктуре

Пројекат уређења путног појаса

Пројекат техничких мера заштите животне средине

Пројекат геодетских радова

Пројекат експропријације

Пројекат организације и технологије извођења радова

Студија о процени утицаја на животну средину

Студија оправданости

Сепарат за тендерску документацију

– Модел 3д визуелизације трасе и објеката

 

ПРОЈЕКТАНТ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТЕ И ИЗВРШИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ СЛЕДЕЋИХ ДОКУМЕНАТА

Програм геодетских радова за Пројекат за грађевинску дозволу

За оптималну трасу која је нумерички дефинисана у апсолутном координатном систему потребно је утврдити програм геодетских радова који треба да обухвати: пројекат оперативног полигона, контролу датих величина и стабилизацију тачака оперативног полигона, мерење и изравњавање мреже полигона, допунска мерења у зони оптималне трасе.

Програм истражних геотехничких радова за Пројекат за грађевинску дозволу

Овај програм предвиђа радове у зони оптималне трасе, укључујући и зоне позајмишта и депонија, на основу увида у документацију о ранијим геотехничким истражним радовима и комплетне пројектне документације за оптималну трасу.

Програм хидролошких истраживања за Пројекат за грађевинску дозволу

У оквиру овог програма треба предвидети неопходна хидролошка истраживања у коридору оптималне трасе пута како би се могло приступити димензионисању и провери објеката одводњавања у следећој пројектној фази.

Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу

Обавеза пројектанта је да у складу са резултатима свих претходних активности, односно у складу са свим студијама, елаборатима и пројектима Идејног пројекта изради предлог Пројектног задатка за ниво Пројекта за грађевинску дозволу и достави Инвеститору на верификацију.

 Комплетирање Идејног пројекта

Ова активност предпоставља финализацију свих текстуалних, графичких и нумеричких прилога и умножавање за потребе ревизије; финализацију свих пратећих пројеката и извештаја (текст, графика, нумерика) и умножавање за потребе ревизије; израду синтезног материјала за јавну презентацију Идејног пројекта; израду дигиталног записа свих делова Идејног пројекта и докумената на бази којих је он урађен. Комплетан Идејни пројекат је потребно презентовати у формату А4, поступајући у свему према важећем “Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката“ (Сл.гл. РС бр. 23/77 и 77/2015).

Ревизија и усвајање Идејног пројекта

Ревизија Идејног пројекта мора се спровести у складу са законским одредбама и примерити значају путне деонице. У току рада стручне контроле, ако има примедби, ревиденти именовани по областима достављају Прелиминарне извештаје и након усаглашавања примедби и поступања по њима Ревизиона комисија саставља Завршни извештај о усвајању комплетене пројектно-техничке документације.

 Идејни пројекат – финална документација

У оквиру ове активности приступа се формирању финалне документације Идејног пројекта, а у свему према Завршном извештају Ревизионе комисије који је сатавни део финалне документације. Обавеза пројектанта је да целокупну пројектну документацију уради  на српском језику, а да се двојезично на српском и на енглеском језику ради само сепарат неопходан за тендерску документацију (технички опис, ситуациони план са локацијама свих објеката, карактеристични попречни пресеци саобраћајница и објеката, предмер и предрачун, техничке спецификације).

Студија оправданости

Студија оправданости представља у суштини техно-економску анализу Идејног пројекта усвојене деонице са циљем да се добију поуздани показатељи на основу којих би се дефинисао приоритет изградње деонице на путној мрежи. Садржи одговарајуће графичке и нумеричке прилоге сагласно усвојеној методологији и технологији израде Студије оправданости на нивоу детаљности Идејног пројекта, у свему у складу са важећим Правилником за израду Студија оправданости.

Дрина Инфо

 

4 коментара
 1. Nikola каже

  Što ne napisaše ispod uslova da će Institut za puteve da dobije posao, pošto je više nego očigledno kome se „centrira“ ..

  1. DankoBB каже

   Po meni najvaznije je da dokumenti koji se dobiju budu kvalitetni a ne ko ce dobiti posao. Koliko mi je poznato sto se tice uslova javne nabavke svako moze da se zali Upravi za javne nabavke ukoliko misli da nabavka favorizuje nekog od potencijalnih ponudjaca.

 2. Opozicionar каже

  E ne bih ti ja ušao u taj tunel kod drekavca za karton vinjaka…

 3. Живко каже

  Uvek je poželjno biti malo bolje inforisan pre davanja bilo kog komentara. Po meni, uslovi su mogli biti i „jači“. Sve navedeno u konkursnoj dokumentaciji je u skladu sa, opet po meni, sa zakonskim uslovima a što se tiče dodatnih uslova koje traži naručilac isti su i dati u skladu sa potrebama za kvalitetnim projektom. A što se tiče „centriranja“ za Institut za puteve, na Portalu javnih nabavki ima „brdo“ informacija od različitih naručilaca i ponuđača (konkursne dokumentacije sa projektnim zadacima i uslovima za učešće, ugovorene vrednosti, obaveštenja o ponuđačima i dodelama ugovora)….tako da bi zaključak oko centriranja bio „ne znam, al aj da lupim i napišem“!!!

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена