Pretražite oznake

zaštita

Ćirilica u tržišnim komunikacijama

Ve­ro­vat­no smo jed­na od ret­kih ze­ma­lja na ku­gli ze­malj­skoj ko­ja je, sve­sno ili ne­sve­sno, svo­je ći­ri­lič­no pi­smo pod­re­di­la dru­gom. Čak i u dr­ža­va­ma sa vi­so­ko­ra­zvi­je­nom to­le­ran­ci­jom, gde ži­vi jed­na ili vi­še…