NP TARA: Javni oglas za izdavanje u zakup lovačke kuće „Predov krst“

0 357

JP „Nacionalni park Tara“

40 Broj: 1120/4

Datum: 29.11.2018. godine

Bajina Bašta

 

Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup nepokretnosti javnoj svojini, na osnovu Odluke o izdavanju objekata u javnoj svojini u zakup broj: 679/5, koju je doneo Nadzorni odbor JP „Nacionalni park Tara“  Bajina Bašta, dana 20.06.2018. i Rešenja Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije 04 broj: 464-1554/2018 od 14.09.2018. o davanju načelne saglasnosti na predmetnu odluku, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

IPREDMET OGLASA

1

Raspisuje se oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora, prikupljanjem pismenih ponuda i to:

  • objekat  – Lovačka kuća „Predov krst“ površine 447,8 m2, postojeći na kat.parceli broj 2105 KO Jagoštica, upisan u LN broj: 99, KO Jagoštica, korisnik Javno preduzeće „Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta, nosilac prava javne svojine Republika Srbija.

2

Zakup predmetnog poslovnog prostora podrazumeva upotrebu istog, na određeno vreme, na period od 10 (deset) godina, u svrhu obavljanja ugostiteljske delatnosti, za koju zakupac mora biti registrovan.

 3

Početna cena za izdavanje u zakup poslovnog prostora – objekta iz tačke 1 je: 85,00 dinara sa PDV-om po m2.

4

Oglas će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka izavanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini obrazovana rešenjem direktora 01 broj 1120/3 od 27.11.2018. po postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja koji će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli JP „Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta i na informativnom portalu Zapadne Srbije i Podrinja – internet portalu „Drina info“.

Pravo učestvovanja na oglasu, imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica i preduzetnici.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne  jedna ponuda.

Prioritet za dobijanje prava dugoročnog zakupa, po ovom oglasu, imaće onaj ponuđač koji ponudi veću cenu  po 1 m2, u odnosu na početnu cenu iz javnog oglasa, tj. izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine. Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos Komisija će ih pozvati da u roku od tri dana, od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko, pak, isti ponuđači ne dostave novu ponudu, odnosno ako dostave novu ponudu sa istovetnom zakupninom, komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.

5

            Učesnici na oglasu su dužni da uplate depozit u iznosu od 3 (tri) početne mesečne zakupnine, što iznosi 114.189,00 dinara sa PDV-om na račun JP „Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta br. 160-119628-92 kod Banka Intesa AD Beograd.

Po otvaranju ponuda, učesnik koji ponudi najpovoljniji iznos proglašava se najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko podnosilac pismene ponude ne prihvati početnu visinu zakupnine ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita, a poslovni prostor se dodeljuje u zakup sledećem najpovoljnijem ponuđaču.

Zakupac stupa u posed poslovnog prostora po zaključenju ugovora o zakupu. Zakupnina se obračunava, od momenta uvođenja zakupca u posed.

Uplaćen depozit biće vraćen ostalim učesnicima oglasa, u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komisija dostavlja svim ponuđačima pismeno obaveštenje o rezultatima oglasa.

6

Na celokupan postupak davanja u zakup poslovnog prostora po ovom oglasu, primenjivaće se odredbe Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 16/2018).

IIOBAVEZNA SADRŽINA PONUDE

Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

Svi ponuđači su u obavezi da u ponudi navedu broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune i neblagovremene ponude se odbacuju.

IIINAČIN PODNOŠENJA PONUDA

 

Ponude se podnose u zatvorenoj u zapečaćenoj koverti sa naznakom – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORAPO OGLASU OD29.11.2018.NE OTVARAJ, na sledeću adresu:

 

  • JP „NACIONALNI PARK TARA“ BAJINA BAŠTA

            Komisija za sprovođenje postupka izdavanja

            u zakupnepokretnosti u javnoj svojini

            Ul. Milenka Topalovića br. 3,

            31250 BAJINA BAŠTA

ili na jednu od adresa elektronske pošte preduzeća:

IVROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Rok za podnošenje ponuda je od dana javnog oglašavanja29.11.2018.zaključno sa danom14.12.2018.do 15:00 časova.

VVREME I MESTO OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda po ovom oglasu biće izvršeno uponedeljak 17.12.2018. u 12:00 časova u prostorijama JP „Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta u Bajinoj Bašti, Milenka Topalovića br. 3.

     VI PREGLED POSLOVNOG PROSTORA

Pregled poslovnog prostora koji je predmet ovog oglasa može se izvršiti, uz prethodnu najavu, svakog radnog dana unutar oglasnog roka od 09:00 do 12:00 časova.

Sve bliže informacije o poslovnom prostoru koji je predmet ovog oglasa, mogu se dobiti kod osobe za kontakt:

  • Lazić Miodrag, mob.tel. 064/8475-225.

 

Komisija za sprovođenje postupka izdavanja

u zakup nepokretnosti u javnoj svojini

 

PRILOG

 

Radi detaljnijeg razumevanja, navodimo i odredbe članova 13. i 14. Uredbe, koje glase:

Član 13.

Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca.

Svi troškovi adaptacije zakupljene nepokretnosti izvršene u skladu sa stavom 1. ovog člana padaju na teret zakupca.

Član 14.

Zakupodavac može po zahtevu zakupca odobriti izvođenje radova koji imaju karakter investicionog održavanja zakupljenog poslovnog prostora, prema uobičajenim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva.

Izveštaj o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova, izrađuje ovlašćeni sudski veštak odgovarajuće struke, odnosno ovlašćena organizacija, sa kojim zakupodavac zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji, s tim da troškove izrade ove dokumentacije snosi zakupac.

Zakupac je u obavezi da se tokom izvođenja radova odobrenih od strane zakupodavca, u postupku opisanom u stavu 2. ovog člana, pridržava odobrenog opisa, predmera i predračuna, kao i da u slučaju odstupanja od odobrenih radova na investicionom održavanju poslovnog prostora u svakom pojedinačnom slučaju od zakupodavca traži odobrenje za to odstupanje.

Radovi na investicionom održavanju izvršeni suprotno stavu 3. ovog člana, kao i radovi koji prevazilaze uobičajene standarde za tu vrstu radova, neće se priznati zakupcu.

Nakon izvođenja radova uz saglasnost zakupodavca na način i u postupku opisanom u ovom članu, u roku od 30 dana od dana završetka radova iz stava 1. ovog člana, zakupac je u obavezi da zakupodavcu podnese zahtev za priznavanje troškova investicionog održavanja poslovnog prostora, uz koji se kao dokaz dostavljaju računi, s tim da iznos uloženih sredstava mora biti verifikovan od strane ovlašćenog veštaka, odnosno organizacije, koja će proceniti vrednost, kvalitet i standard izvedenih radova i ukupnog stanja nepokretnosti, u odnosu na izveštaj o postojećem stanju, opis, predmer i predračun planiranih radova odobrenih od strane zakupodavca.

Zakupac koji je uz saglasnost zakupodavca u investiciono održavanje u poslovni prostor, u smislu ovog člana, uložio sopstvena sredstva, ima pravo na umanjenje zakupnine u iznosu od najviše 50% od mesečne zakupnine, za period koji odgovara visini uloženih sredstava, bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na poslovnom prostoru po osnovu ulaganja sredstava.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, a na osnovu posebno obrazložene odluke nadležnog organa nosioca prava javne svojine, iznos zakupnine može biti umanjen i za veći procenat.

Ukupni iznos umanjenja zakupnine iz st. 6. i 7. ovog člana ne može biti veći od ukupnog iznosa sredstava koja je zakupac uložio prilikom investicionog održavanja poslovnog prostora.

Zakupac može biti oslobođen plaćanja zakupnine tokom perioda izvođenja radova koji imaju karakter investicionog održavanja zakupljenog poslovnog prostora za period dok traju radovi, a najduže šest meseci, na osnovu posebno obrazložene odluke nadležnog organa nosioca prava javne svojine.

 

Komisija za sprovođenje postupka izdavanja

u zakup nepokretnosti u javnoj svojini

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena