„Inkluzija je raditi sa, a ne raditi za“

0 550

Aktiv defektologaNeformalna  grupa  “Aktiv defektologa“ realizuje aktivnosti u okviru projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija.

U okviru projekta temom „Značaj dnevnih usluga u zajednici“ bavili su se stručnjaci različitih profila i predstavnici institucija od javnog značaja  uzimanjem učešća na skupu, označenom kao okrugli sto, u organizaciji pomenute neformalne grupe. Cilj skupa bio je  uspostavljanje otvorenog dijaloga na lokalnom nivou o značaju dnevnih usluga u zajednici u procesu deinstitucionalizacije.

Akcenat izlaganja  bio je na usluzi dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Svrha ove usluge je da omogući osobama sa invaliditetom da ostanu u porodici i da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive, u svom prirodnom okruženju. Uslugom se obezbeđuju struktuirane aktivnosti, usmerene na razvoj praktičnih veština za svakodnevni život koje u najvećoj meri omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija. Usluga je dostupna korisnicima najmanje osam sati dnevno, a pružalac usluge usklađuje radno vreme sa potrebama korisnika i sopstvenim mogućnostima.

Sequence 2000

Lokalna samouprava je odgovorna za obezbeđivanje usluge u lokalnoj zajednici, što podrazumeva da određenu uslugu socijalne zaštite naručuje i finansira.

Da bi došlo do uspostavljanja usluge važno je da su u lokalnoj zajednici obavljene određene pripremne radnje kao što je analiza potreba i definisanje prioriteta u oblasti socijalne zaštite koji bi trebalo da čine sadžaj strateškog dokumenta ili akcionog plana.

Lokalna samouprava donosi odluku o tome koja usluga i za koju ciljnu grupu korisnika treba da se uspostavi u lokalnoj zajednici. Nakon toga se odvajaju određena budžetska sredstva i raspisuje konkurs za organizacije, koje bi tu uslugu mogle da pružaju.

Udruženje dece sa smetnjama u razvoju ima licencu za pružanje usluge lični pratilac deteta, ali ova usluga na lokalnom nivou nije razvijena. Učesnici skupa složili su se u tome da je neophodno razvijati nove usluge i prioritet u tome dali usluzi Predah i usluzi Lični pratilac deteta.

Sequence 2016

Izlaganja učesnika ovog skupa bila su utemeljena na isticanju potrebe svakog pojedinca da boravi u svom prirodnom okruženju. Osvrtom na raspoložive usluge socijalne zaštite i obuhvaćenost korisnika naše opštine, potrebom za uspostavljanjem novih i održavanjem postojećih usluga kao i isticanjem doprinosa multisektorske saradnje svih institucija koje se brinu o deci stavljen je  akcenat na pozitivne promene u nivou politike i prakse u ostvarivanju prava na socijalnu inkluziju osoba sa smetnjama u razvoju. Unapređenje društvene solidarnosti i prihvatanje osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju i autizmom počiva na uspostavljanju i održavanju usluga socijalne zaštite  u zajednici u kojoj živimo. S toga, treba još jednom napomenuti da socijalne usluge svojim postojanjem doprinose ne samo poboljšanju kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica već omogućavaju usvajanje pozitivnih društvenih vrednosti svih članova društva. Nedostatak usluga socijalne zaštite i saradnje različitih sektora zaduženih za njihovu održivost predstvaljaju veliku barijeru u sprovođenju socijalne inkluzije i deinstitucionalizacije. Zahvaljujući uslugama koje podržavaju sprečavanje odlaska i smeštaj korisnika u institucije doprinosi se očuvanju porodice kao osnovne društvene zajednice.

SR RGB - za web

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena