ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРЕЗИВАЊУ ДРВЕЋА И ДРУГИХ УКРАСНИХ БИЉАКА

 

Обавештавамо вас да је одредбама члана 27. став 1. тачка 22. Одлуке о општинским
путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Бајина Башта
(„Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 4/2019) прописано „на општинском путу, улици и
некатегорисаном путу забрањено је нарочито дрвеће и друге украсне биљке и сл. садити тако да
њихово грање, улази у путни профил пута или дозволити да растиње са имања излази из
граница имања“.
Молимо све власнике катастарских парцела, да своја дворишта држе уредним, а
дрвеће и украсне биљке орежу на начин да не ометају коришћење јавних површина,
путева и тротоара.

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Comments (0)
Add Comment