Објављен тендер за идејни пројекат и план детаљне регулације тунела Kадињача

Како Дрина Инфо сазнаје у Општинској управи  Бајина Башта данас је објављен тендер за Идејни пројекат и План детаљне регулације и 3д модел визуелизације тунела Кадињача.

Илистрација

Рок за подношење понуда је 30 дана а до краја септембра се очекује и потписивање Уговора за изабраним понуђачем. Рок за реализацију ових активности је 365 календарских дана. Процењена вредност посла је 48.688.423,00 динара без ПДВ-а.

Пројектована брзина проласка возила кроз овај објекат ће бити 80 км/час.

Најзначајнији посао ће бити теренски истражни радови чему је се посветила посебна пажња у конкурсној документацији. Тунел ће бити пројектован према последњим европским директивима и немачким стандардима за градњу оваквих објеката.

„Очекујемо да добијемо најквалитетнију документацију за наш тунел како се неби догађале грешке и превиди током избора извођача или градње. Пројектант ће бити дужан да уради све неопходне студије, анализе, елаборате и друге неопходне али и пожељне акте, како бисмо имали предуслове за преговоре са заинтересованим инвеститорима за градњу најмодернијег тунела у Републици Србији.“ каже за наш портал координатор пројекта Иван Марковић из Општинске управе Бајина Башта.

„Велику захвалност дугујемо Министарству привреде Републике Србије и помоћници министра госпођи Биљани Жарковић и њеном тиму као и Јавном предузећу Путеви Србије који су радили са Градом Ужицем и општином Бајина Башта веома интезивно на овом задатку.“ – саопштава Марковић

Кадињача

Задатак пројектанта ће бити израда следећих докумената:

– План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци.

– Грађевински пројекат – Траса

Инжењерско – геолошки и геотехнички услови (траса, објекти, позајмишта и депоније материјала)

Саобраћајне анализе и прогнозе

Хидролошко-хидрауличке анализе

Пројекат коловозне конструкције

Пројекат одводњавања

Пројекат регулације водотокова

Пројекат инжењерских конструкција и објеката

Пројекат мостова

Пројекат тунела

Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

Пројекат пратећих садржаја

Пројекат техничке инфраструктуре

Пројекат уређења путног појаса

Пројекат техничких мера заштите животне средине

Пројекат геодетских радова

Пројекат експропријације

Пројекат организације и технологије извођења радова

Студија о процени утицаја на животну средину

Студија оправданости

Сепарат за тендерску документацију

– Модел 3д визуелизације трасе и објеката

 

ПРОЈЕКТАНТ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТЕ И ИЗВРШИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ СЛЕДЕЋИХ ДОКУМЕНАТА

Програм геодетских радова за Пројекат за грађевинску дозволу

За оптималну трасу која је нумерички дефинисана у апсолутном координатном систему потребно је утврдити програм геодетских радова који треба да обухвати: пројекат оперативног полигона, контролу датих величина и стабилизацију тачака оперативног полигона, мерење и изравњавање мреже полигона, допунска мерења у зони оптималне трасе.

Програм истражних геотехничких радова за Пројекат за грађевинску дозволу

Овај програм предвиђа радове у зони оптималне трасе, укључујући и зоне позајмишта и депонија, на основу увида у документацију о ранијим геотехничким истражним радовима и комплетне пројектне документације за оптималну трасу.

Програм хидролошких истраживања за Пројекат за грађевинску дозволу

У оквиру овог програма треба предвидети неопходна хидролошка истраживања у коридору оптималне трасе пута како би се могло приступити димензионисању и провери објеката одводњавања у следећој пројектној фази.

Пројектни задатак за израду Пројекта за грађевинску дозволу

Обавеза пројектанта је да у складу са резултатима свих претходних активности, односно у складу са свим студијама, елаборатима и пројектима Идејног пројекта изради предлог Пројектног задатка за ниво Пројекта за грађевинску дозволу и достави Инвеститору на верификацију.

 Комплетирање Идејног пројекта

Ова активност предпоставља финализацију свих текстуалних, графичких и нумеричких прилога и умножавање за потребе ревизије; финализацију свих пратећих пројеката и извештаја (текст, графика, нумерика) и умножавање за потребе ревизије; израду синтезног материјала за јавну презентацију Идејног пројекта; израду дигиталног записа свих делова Идејног пројекта и докумената на бази којих је он урађен. Комплетан Идејни пројекат је потребно презентовати у формату А4, поступајући у свему према важећем “Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката“ (Сл.гл. РС бр. 23/77 и 77/2015).

Ревизија и усвајање Идејног пројекта

Ревизија Идејног пројекта мора се спровести у складу са законским одредбама и примерити значају путне деонице. У току рада стручне контроле, ако има примедби, ревиденти именовани по областима достављају Прелиминарне извештаје и након усаглашавања примедби и поступања по њима Ревизиона комисија саставља Завршни извештај о усвајању комплетене пројектно-техничке документације.

 Идејни пројекат – финална документација

У оквиру ове активности приступа се формирању финалне документације Идејног пројекта, а у свему према Завршном извештају Ревизионе комисије који је сатавни део финалне документације. Обавеза пројектанта је да целокупну пројектну документацију уради  на српском језику, а да се двојезично на српском и на енглеском језику ради само сепарат неопходан за тендерску документацију (технички опис, ситуациони план са локацијама свих објеката, карактеристични попречни пресеци саобраћајница и објеката, предмер и предрачун, техничке спецификације).

Студија оправданости

Студија оправданости представља у суштини техно-економску анализу Идејног пројекта усвојене деонице са циљем да се добију поуздани показатељи на основу којих би се дефинисао приоритет изградње деонице на путној мрежи. Садржи одговарајуће графичке и нумеричке прилоге сагласно усвојеној методологији и технологији израде Студије оправданости на нивоу детаљности Идејног пројекта, у свему у складу са важећим Правилником за израду Студија оправданости.

Дрина Инфо

 

KadinjacatunelUziceБајина БаштаКадињачатунелУжице
Comments (4)
Add Comment
 • Nikola

  Što ne napisaše ispod uslova da će Institut za puteve da dobije posao, pošto je više nego očigledno kome se „centrira“ ..

  • DankoBB

   Po meni najvaznije je da dokumenti koji se dobiju budu kvalitetni a ne ko ce dobiti posao. Koliko mi je poznato sto se tice uslova javne nabavke svako moze da se zali Upravi za javne nabavke ukoliko misli da nabavka favorizuje nekog od potencijalnih ponudjaca.

 • Opozicionar

  E ne bih ti ja ušao u taj tunel kod drekavca za karton vinjaka…

 • Живко

  Uvek je poželjno biti malo bolje inforisan pre davanja bilo kog komentara. Po meni, uslovi su mogli biti i „jači“. Sve navedeno u konkursnoj dokumentaciji je u skladu sa, opet po meni, sa zakonskim uslovima a što se tiče dodatnih uslova koje traži naručilac isti su i dati u skladu sa potrebama za kvalitetnim projektom. A što se tiče „centriranja“ za Institut za puteve, na Portalu javnih nabavki ima „brdo“ informacija od različitih naručilaca i ponuđača (konkursne dokumentacije sa projektnim zadacima i uslovima za učešće, ugovorene vrednosti, obaveštenja o ponuđačima i dodelama ugovora)….tako da bi zaključak oko centriranja bio „ne znam, al aj da lupim i napišem“!!!