Aktiv defektologaU Bajinoj Bašti, pod okriljem Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja pruža se usluga socijalne zaštite-dnevni boravak namenjena najranjivijem delu naše populacije.

Na najvišem nivou kvaliteta i standarda dnevni boravak „San“ otvoren je za decu, mlade i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju. Svrha ove usluge socijalne zaštite je doprinos razvijanju i održavanju intelektualnih, socijalnih, životnih veština i sposobnosti kako bi se korisnici u što većoj meri osposobili za samostalan život. U organizovanom i podsticajnom okruženju uz neophodnu podršku deca, mladi i odrasli sa invaliditetom  zadovoljavaju razvojne potrebe, stiču i razvijaju životne veštine, ličnu i društvenu odgovornost.

    Neformalna grupa Aktiv defektologa, među kojima su i zaposleni u pomenutoj ustanovi, prepoznala je viziju projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode British Council i Trag fondacija. Iznalaženjem podsticaja i korišćenjem svih raspoloživih kapaciteta projektnih aktivnosti premešten je fokus posmatranja postojanja dnevnog boravka kao usluge socijalne zaštite u funkciji dnevnog zbrinjavanja u zajednici na inkluzivnost i mogućnost participacije svih kornisnika u društvenu sredinu iz koje dolaze. Funkcionalnim pristupom razmatranju potreba osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, dnevni boravak pruža usluge ne samo u vidu stručnih defektološko-logopedskih tretmana u funkciji podsticanja razvoja ličnosti, već brine o porodici kao osnovnoj ćeliji društva čineći je na okupu, osnažuje istu u pogledu ostvarivanja prava iz domena obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite.  Promocijom primera dobre prakse, otvorenošću za posete, boravkom izvan porodičnog okruženja i prostorija dnevnog boravka, korisnici su postali vidljivi i pristuni na javnim mestima kao i ostale jedinke naše društvene sredine, bilo da se radi o školi, predškolskoj ustanovi, biblioteci, marketu ili restoranu.

Aktiv defektologa kroz ovaj projekat obezbeđuje sistematski pristup invaliditetu, potrebama i pravima osoba sa smetnjama u razvoju. Neizostavno ističući potrebu multisektorske saradnje i razmene iskustava, znanja, informacija i podrške ubraja našu lokalnu samoupravu u red socijalno odgovornih zajednica. Koncept  „ Tragom jednakih mogućnosti“ u potpunosti oslikava ideje i usklađenost planiranih sadržaja i aktivnosti koje se realizuju u Dnevnom boravku „San“.

Ovaj projekat je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

SR RGB - za web