У Ре­ги­о­нал­ном цен­тру за упра­вља­ње от­па­дом „Ду­бо­ко” у Ужи­цу, са­вре­ме­ној де­по­ни­ји на ко­ју ко­му­нал­ни от­пад од­ла­жу два гра­да (Ужи­це и Ча­чак) и се­дам оп­шти­на Зла­ти­бор­ског и Мо­ра­вич­ког окру­га (Ча­је­ти­на, Ба­ји­на Ба­шта, По­же­га, Ари­ље, Ко­сје­рић, Ива­њи­ца и Лу­ча­ни), по­че­ли су ових да­на ра­до­ви за про­ду­же­ње ве­ка ње­ног ко­ри­шће­ња вред­ни 2,5 ми­ли­о­на евра.

Депонија Дубоко Фото ЈКП Дубоко насловна

Реч је о пр­вој фа­зи ста­би­ли­за­ци­је и про­ши­ре­ња де­по­ни­је ко­ја се оба­вља уз европ­ску по­моћ.

Из ЕУ су, у са­рад­њи с Вла­дом Ср­би­је, ми­ли­о­не евра у ни­зу прет­ход­них го­ди­на уло­жи­ли у ства­ра­ње мо­дер­ног цен­тра за упра­вља­ње от­па­дом, за шта је сред­ства обез­бе­ди­ла Раз­вој­на аген­ци­ја Кра­ље­ви­не Швед­ске „SI­DA”, по­сред­ством Европ­ске бан­ке за об­но­ву и раз­вој.

Основ­ни циљ је да се ста­би­ли­зу­је по­сто­је­ће те­ло де­по­ни­је угро­же­но од кли­зи­шта и ство­ри но­ви про­стор за скла­ди­ште­ње. Осни­ва­чи ЈКП „Ду­бо­ко” са око 36 ми­ли­о­на ди­на­ра фи­нан­си­ра­ли су по­сту­пак екс­про­при­ја­ци­је 8,4 хек­та­ра по­треб­ног зе­мљи­шта. Ра­ди се по про­јек­ту грч­ког „Ен­ви­ро­пла­на”, а тех­нич­ка кон­тро­ла је по­ве­ре­на Гра­ђе­вин­ском фа­кул­те­ту из Бе­о­гра­да. Ра­до­ве из­во­ди ита­ли­јан­ски кон­зор­ци­јум „Уни­е­ко” са фран­цу­ском фир­мом „SA­DE”, док су по­сло­ви над­зо­ра (за ко­је је кон­ку­ри­са­ло 12 фир­ми) по­ве­ре­ни „Ци­вил ин­же­ње­рин­гу” Ин­сти­ту­та за гра­ђе­ви­нар­ство из Ба­ња­лу­ке.

Пла­ни­ра­но је да у овој го­ди­ни бу­де из­гра­ђе­на пр­ва ће­ли­ја за од­ла­га­ње от­па­да за­пре­ми­не 130.890 куб­них ме­та­ра, у под­нож­ју во­до­то­ка зва­ног Тур­ски по­ток. До ње ће се гра­ди­ти и при­ступ­ни пут с на­си­пи­ма, оја­ча­ти по­сто­је­ће це­ви угра­ђе­не око тог по­то­ка и на­пра­ви­ти дру­ге за при­ку­пља­ње от­пад­них во­да, уз до­град­њу по­стро­је­ња за про­цед­не во­де ко­је ће се пре­чи­шћа­ва­ти у са­бир­ној ла­гу­ни.

Дру­га фа­за, вред­на два ми­ли­о­на евра, ко­ју фи­нан­си­ра Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де и за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не, пла­ни­ра­на је за по­че­так 2018. го­ди­не. Она пред­ви­ђа из­град­њу још две ће­ли­је за од­ла­га­ње от­па­да.

– По за­вр­шет­ку обе фа­зе са­да­шњи де­по­ниј­ски про­стор од 580.000 куб­них ме­та­ра би­ће удво­стру­чен. Ти­ме ће век ко­ри­шће­ња де­по­ни­је „Ду­бо­ко” би­ти про­ду­жен за још од 10 до 12 го­ди­на – из­ја­вио је Не­дељ­ко Ми­ло­са­вље­вић, ди­рек­тор ЈКП „Ду­бо­ко”.

Под­се­ћа­мо да се из­град­њом ове ре­ги­о­нал­не де­по­ни­је са цен­тром за се­лек­ци­ју от­па­да, тран­сфер ста­ни­ца­ма и дру­гим са­вре­ме­ним усло­ви­ма већ го­ди­на­ма еко­ло­шки по­у­зда­но са­ку­пља, тран­спор­ту­је, тре­ти­ра и де­по­ну­је ко­му­нал­ни от­пад из де­вет ло­кал­них са­мо­у­пра­ва са укуп­но 350.000 жи­те­ља.

Уз ја­пан­ску по­др­шку већ три го­ди­не на те­ри­то­ри­ји гра­да Ужи­ца тра­је зна­ча­јан про­је­кат с ци­љем уна­пре­ђе­ња си­сте­ма упра­вља­ња ко­му­нал­ним от­па­дом, што по­ве­ћа­ва и из­два­ја­ње ре­ци­кла­бил­них ма­те­ри­ја­ла и ни­во све­сти гра­ђа­на о зна­ча­ју кон­ти­ну­и­ра­ног про­це­са се­лек­ци­је от­па­да.

Текст: Б.Пејовић

Извор: Политика

Ова вест је прочитана 736 пута.