Republika Srbija
Opština Bajina Bašta
Udruženje dece sa smetnjama u razvoju
i njihovih roditelja Bajina Bašta
Broj: 100 – 3/2016
16.09.2016. godine

Na osnovu članova 3. i 10. Statuta Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, Upravni odbor Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor stručnog i ostalog osoblja za rad u Dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju Bajina Bašta

I. Uvod

Javni poziv se odnosi na izbor stručnog i ostalog osoblja koji će raditi u Dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju Bajina Bašta.

Predviđeno je angažovanje Koordinatora na period od 10 (deset) meseci.

II. Stručni radnici

Ovim pozivom se angažuju sledeće pozicije:

1. Defektolog – oligofrenolog – Broj izvršilaca 2
2. Defektolog – logoped – Broj izvršilaca 1
3. Medicinska sestra – Broj izvršilaca 1

1. Defektolog – oligofrenolog

Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta će angažovati Defektologa u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society“ u delu koji se odnosi na realizaciju projekta „I have a dream…” ili „Ja imam san…” koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji na osnovu ugovora broj: 2015/371-846 u opštini Bajina Bašta za stručni rad u Dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju Bajina Bašta.

Zadatak Defektologa je:

• Stvaranje jednakih mogućnosti i optimalnih uslova za sve korisnike Dnevnog boravka;
• Utvrđivanje kvaliteta psihomotornog i socijalnog funkcionisanja korisnika kao i dostignutog nivoa saznajnih perceptivnih i receptivnih funkcija;
• Planiranje, priprema i vođenje radionica;
• Stvaranje individualnog upitnika za svakog korisnika i roditelja;
• Definisanje programskih oblasti koje će biti zastupljene u grupi i individualni tretmani;
• Doprinos otklanjanju ili ublažavanju teškoća senzomotornog i psihomotornog funkcionisanja i dostizanju optimalnog nivoa saznajnih funkcija i socijalne adaptacije;
• Podrška jačanju vaspitačkih kompetencija za izbor i primenu specifičnih metoda, oblika i sredstava rada u cilju razvijanja postojećih sposobnosti i sklonosti svakog korisnika sa smetnjama u razvoju;
• Saradnja sa ostalim stručnim radnicima i saradnicima, u cilju obezbeđivanja uslova za razvoj dece i mladih sa teškoćama u razvoju;
• Savetodavni i instruktivni rad sa roditeljima korisnika.

Predviđeno je angažovanje Defektologa na period od 10 (deset) meseci.

Kriterijumi za izbor Defektologa :

• Visoka stručna sprema;
• Radno iskustvo ili pripravnik sa određenim mentorom;
• Iskustvo u radu sa OSI i senzibilnost za rad sa OSI;

2. Defektolog – logoped

Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta će angažovati Defektologa- logopeda u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society“ u delu koji se odnosi na realizaciju projekta „I have a dream…” ili „Ja imam san…” koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji na osnovu ugovora broj: 2015/371-846 u opštini Bajina Bašta za stručni rad u Dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju Bajina Bašta.

Zadatak Defektologa – logopeda je:

• Procena govornog nivoa svakog korisnika, koristeći sve profesionalne testove i skale nadležnosti koje se odnose na razvoj govora i definisanje ciljeva indivinualnog tretmana;
• Sprovodi individualni tretman i procenjuje napredak korisnika sa ostalim članovima stručnog tima;
• Obaveštava roditelje o napretku razvoja govora i uputiti ih kako da nastave logopedski tretman u porodičnom okruženju;
• Saradnja sa ostalim stručnim radnicima i saradnicima, u cilju obezbeđivanja uslova za razvoj dece i mladih sa teškoćama u razvoju;
• Vođenje evidencije i dokumentacije;

Predviđeno je angažovanje Defektologa – logopeda na period od 10 (deset) meseci.

Kriterijumi za izbor Defektologa :

• Visoka stručna sprema;
• Radno iskustvo ili pripravnik sa određenim mentorom;
• Iskustvo u radu sa OSI i senzibilnost za rad sa OSI;

3. Medicinska sestra

Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta će angažovati Medicinsku sestru u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society“ u delu koji se odnosi na realizaciju projekta „I have a dream…” ili „Ja imam san…” koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji na osnovu ugovora broj: 2015/371-846 u opštini Bajina Bašta za stručni rad u Dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju Bajina Bašta.

Zadatak Medicinske sestre je:

• Pružanje medicinskog tretmana korisnicima;
• Vođenje brige o zdravu i higijeni korisnika;
• Kotntoliše lečenje i informiše defektologe o zdravstvenom stanju korisnika;
• Daje sugestije u vezi sa poboljšanjem zdravstvene zaštite;
• Stvaranje preventivnih aktivnosti i postupaka rada sa decom i mladima;
• Vođenje evidencije i dokumentacije;
• Asistencija pri prevozu korisnika;
• Prijem i osnovna obrada korisnika Dnevnog boravka;
• Saradnja sa stručnim radnicima.

Predviđeno je angažovanje Medicinske sestare na period od 10 (deset) meseci.

Kriterijumi za izbor asistenta projekt menadžera za promociju:

• Srednja stručna sprema;
• Iskustvo u radu sa OSI i senzibilnost za rad sa OSI;

III. Ostalo osoblje

1. Čistačica/higijeničarka – Broj izvršilaca 1

Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta će angažovati Čistačicu (higijeničarku) u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society“ u delu koji se odnosi na realizaciju projekta „I have a dream…” ili „Ja imam san…” koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji na osnovu ugovora broj: 2015/371-846 u opštini Bajina Bašta za rad u Dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju Bajina Bašta.

Zadatak Čistačice (higijeničarke) je:

• Odgovornost za čistoću celog Dnevnog boravka

Predviđeno je angažovanje Čistačice na period od 10 (deset) meseci

Kriterijumi za izbor menadžera za nabavke;

• Iskustvo u obavljanju ove vrste poslova;

IV. Potrebna dokumentacija

Kandidati su u obave da uz prijavu dostave:

• kratku biografiju,
• motivaciono pismo.

V. Odabir kandidata

Izbor kandidata za stručno i ostalo osoblje sprovodi Komisija, koju je rešenjem imenovao predsednik Upravnog odbora Udruženja za DSR Bajina Bašta.
Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisija ne razmatra, već istu zaključkom odbacuje, kao neblagovremenu.

Komisija će izabranim kandidatima uputiti obaveštetnje pismenim putem.

VI. Trajanje Javnog poziva i predaja zahteva

Javni konkurs je otvoren od 16.09.2016. godine do 26.09.2016. godine do 15,00 časova.
Zahtevi, sa svom propisanom pratećom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti, lično u prostorije projekta „Ja imam san…“ radnim danima od 12 do 15 časova.

Kancelarija za mlade
Ul. Vuka Karadžića br.13/A
sa naznakom za konurs u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society“ za projekat „I have a dream…” ili „Ja imam san..”, za rad u Dnevnom boravku za decu ometenu razvoju Bajina Bašta:

Ime i prezime podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon.
Prijavu podnetu nakon isteka roka za podošenje Prijava iz Javnog konkursa, Komisija ne razmatra, već istu zaključkom odbacuje, kao neblagovremenu.

Predsednik Upravnog odbora
Udruženja za DSR Bajina Bašta
Olivera Đurović