Aktiv defektologaU okviru projekta TRAGOM JEDNAKIH MOGUĆNOSTI, kroz aktivnost “Dan otvorenih vrata” nakon predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje u poseti Dnevnom boravku za decu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom SAN bili su predstavnici opštinske uprave, direktori osnovnih škola i stručni radnici Centra za socijalni rad.

104209701_2383797938583953_6090690153916143262_n

Ove posete imale su za cilj upućivanje predstavnika institucija u aktivnosti koje se realizuju u Dnevnom boravku, kao i akcentovanje važnosti dnevnih usluga u zajednici za naše korisnike i njihove porodice.

Svrha usluge je da se korisniku pruži habilitacija odnosno rehabilitacija, razviju potencijali za samostalnu brigu o sebi, kroz edukaciju, vaspitni rad i primerene sadržaje. Usluga se realizuje kroz osmišljene programe u planiranim i ograničenim vremenskim periodima. Rad se organizuje u vidu individulanih i grupnih tretmana, radionica kojima se bogate manuelne, životne, socijalne veštine ili govorno-jezičke, intelektualne, motoričke i perceptivne sposobnosti. Aktivnosti se realizuju u skladu sa Individualnim planom usluga koji je sačinio tim defektologa na osnovu procene kapaciteta, potreba i interesovanja. Osnovni cilj aktivnosti sa korisnicima ranog i školskog uzrasta jeste blagovremena, a ujedno što ranija procena i tretman koji će pokrenuti mehanizme rasta i razvoja dece i unaprediti njihovu celokupnu ličnost . Ishodi radno okupacionih, motoričkih, govornih i socijalno-emocionalih radionica sa omladinom sa smetnjama u razvoju očekuju se na polju socijalnih veština i u oblasti samostalnosti tokom obavljanja dnevnih životnih aktivnosti. Rad sa korisnicima preko trideset godina usmeren je na očuvanje već postojećih funkcija i sposobnosti, razvoj praktičnih veština i obuku za samostalan život. Za sve korisnike planirani su rekreativno zabavni programi, izleti, posete ustanovama od javnog značaja. Posebna pažnja posvećena je organizovanju priredbi povodom značajnih praznika, uzimanju učešća na događajima poput Dečije nedelje, Novogodišnjeg bazara i slično.

106389032_2394657127498034_4395470641841377465_n

Dnevni boravak je otvoren i za roditelje dece sa smetnjama u razvoju, kao važne saradnike u procesu brige o njihovoj deci, ali i roditelje dece masovne populacije za sva pitanja, savetodavni rad ili tretman u službi podsticanja disharmoničnog razvoja njihove dece. Motorički i logopedski kabinet u Dnevnom boravku opremljeni su posebnim sredstvima za senzornu, psihomotornu stimulaciju, dok specijalni aparat za razvoj govora, Logopedski set, na usluzi je i deci koja pohađaju vrtić ili redovnu školu. Sa druge strane, u potpunoj ravni sa svim savremenim metodama i sredstvima za podsticanje razvoja , nalazi se entuzijazam i volja zaposlenih u boravku da obogate praktična životna iskustva dece i odraslih sa kojima rade, da ih osposobe da osete, sami istraže i iskoriste sve ono što se nudi i njihovim vršnjacima, sugrađanima u sredini u kojoj žive.

Neformalna grupa “Aktiv defektologa“ realizuje aktivnosti u okviru projekta  „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija.

Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

SR RGB - za web