Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisalo je javni oglas za postavljanje opštinskog pravobranioca. Postavljenje se vrši na period od 5 godina.

bajina_basta_grb

Uslovi:
a.) Opšti uslovi propisani članom 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (*Sl.glasnik RS* br. 48/91,66/91,44/98-dr.zakon,49/99-dr.zakon,34/01-dr.zakon, 39/02,49/05-odluka USRS, 79/05-dr.zakon, 81/05-ispr.dr.zakona,83/05-ispr.dr. zakona i 232/013-odluka US):
-da je državljanin Republike Srbije;
-da je punoletan;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da ima propisanu stručnu spremu;
-da nije osuđivan za krivično delo  na bezuslovnu kaznu  zatvora
od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u državnom organu.

b.)Drugi uslovi, propisani Odlukom o opštinskom pravobranilaštvu opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta* br. 6/014):
– završen pravni fakultet;
-položen pravosudni ispit;
-najmanje 3 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
-dostojnost za obavljanje pravobranilačke funkcije.

Prijave na oglas podnose se Komisiji koju formira Predsednik opštine Bajina Bašta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Opština Bajina Bašta, Komisiji za postavljenje opštinskog pravobranioca, Ul. Dušana Višića broj  28, 31 250 Bajina Bašta. Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova oglasa, u originalu ili u overenoj fotokopiji, i to: uverenje o državljanstvu, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje da  nije osuđivan  za krivično delo  na bezuslovnu kaznu  zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, diplomu o završenom pravnom fakultetu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

Za sva obaveštenja u vezi oglasa, kontaktirati predsednika Komisije Rajaković Radinu, na telefon broj:031-865-070, ili neposredno u poslovnim prostorijama opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28.

Drina Info Portal

Ova vest je pročitana 1879 puta.