Kancelarija za mlade Bajina Bašta, Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Užički centar za prava deteta održali su 09.03.2018 godine javni događaj  na otvorenom pod nazivom „Obuj tuđe cipele“. Radionica je bila namenjena srednjoškolcima, ali i svim ostalim zainteresovanim sugrađanima  i imala je za cilj podizanje svesti o prirodi teskoća sa kojima se susreću deca/osobe sa invaliditetom kao i o načinima pružanja podrške i unapređenje njihovog položaja. Srednjoskolci su se odazvali u velikom broju. Prisutni su uzeli aktivno učešće u izvođenju same radionice/simulacije, tako što su im volonteri pomagali da se “stave u tuđe cipele” – osobe/detata koje ima određenu specifičnost, vezivanjem očiju, kretanje pomoću kolica, vezivanje ruke, noge, usta i tako učestvovati u jednostavnim svakodnevnim aktivnostima. Na taj način, decentritajući se, suočili su se sa problemom  neprilagođenosti okruženja različitim specifičnostima sugrađana. Osvestili su teškoću sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju.

Analiza pano prezentacija je bila sastavni deo javnog događaja. Upoznavanje učesnika sa merama koje država treba da ostvari na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom  iz akcionog plana za poglavlje 23, a koje između ostalog imaju za cilj uklanjanje athitektonskih, komunikacionih, institucionalnih i psiho socijalnih barijara, diskriminacije. Putem pano prezentacija mladi su upoznati sa tim šta znače mere: unapređenje sistema zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja, odnosno nasilja (deca sa smetnjama u razvoju su naročito izložena nasilju); podrška inkluzivnom obrazovanju i zaštita od diskriminacije (pedagoški, personalni asistenti); izrada Pravilnika o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju); prevencija ranog napuštanja obrazovnog sistema; unapređenje podrške porodici i alternativne brige o deci; organizovanje usluga podrške deci sa intelektualnim smetnjama i njihove porodice, u cilju prevencije institucionalizacije i dr.

Posebni panoi i informisanje učesnika javne akcije  bili su posvećeni preporukama Komiteta za prava deteta poput: izbegavati nepotrebnu institucionalizaciju dece; sprovoditi kampanje za podizanje svesti s ciljem borbe protiv stigmatizacije i predrasuda prema deci sa smetnjama u razvoju; uspostavi zakonske i druge mere da bi se obezbedilo da deca sa smetnjama u razvoju i deca kojima je potrebna stalna briga i pomoć ostanu sa svojim biološkim porodicama (kroz usluge za decu i roditelje, odnosno kroz finansijsku podršku)  i dr.

            Aktivnost je realizovana u okviru  projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerske organizacije u svim opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i  organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.

Rad Užičkog centra za prava deteta  podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

 Drina info portal

Ova vest je pročitana 595 puta.